Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...
Charakterystyka zagrożeń na stanowisku pracy
Charakterystyka materialnego środowiska pracy
Charakterystyka stanowiska pracy pielęgniarki
chciałbym się powołać na agencje pracy
CH Wileńska miejsca pracy
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd pracy Warszawa Mokotów
Sąd pracy pisanie pism
sądy pracy i ubezpieczeń społecznych
Samoobrona Litwy i Białorusi
numer 2460
sweety tweety dzwonek real
numer 1404
czarna profesja

Strona o fotograf Ostrów Wlkp « Fotograf – serwis o fotografii ...

Temat: rozterki młodego rodzica
szkolne przedstawienia/akademie/występy mają też tę drugą stronę. To nie jest tak, że nauczyciele za ich pomocą realizują swoje niespełnione nadzieje, podwyższają swoje aspiracje itp. (choć być może i takie przypadki się zdarzają). W gimnazjum, w którym ja pracuję nie działa kółko teatralne i żadne przedstawienia nie są wystawiane, ale zdarza się, że nauczycielki z pomocą pedagoga przygotowują okazjonalnie występy uczniów. Było tak np. z okazji Święta Niepodległości - impreza całkowicie wewnątrzszkolna, widownie stanowili wyłącznie uczniowie tej szkoły i nauczyciele. Cel jawny: podwyższenie wiedzy uczniów na temat dnia 11 listopada, cele niejawne: zintegrowanie klasy, podwyższenie samooceny uczniów (cele niejawne mogłabym tu jeszcze mnożyć...)

Kolejny przykład: Dzień Dziecka. Jedna klasa (wszyscy uczniowie!: jedni uczestniczyli w większym, inni w mniejszym stopniu tzn. coś przygotowali ale nie występowali) przygotowała występ o życiu i twórczości Anny Jantar. Dziewczyny - wyłącznie ochotniczki - zaśpiewały kilka Jej głośnych piosenek ale nie tylko one brały w tym udział: nauczycieli podzielono na dwie drużyny i odbył się konkurs "Jaka to melodia" - dzieciaki miały mnóstwo ubawu i zobaczyły nauczycieli w nieco innym świetle - nie tylko jako sztywne, wszechwiedzące Panie od "matmy", "polaka" czy "histy".

Na zakończenie roku szkolnego też nie było przedstawień, jedynie uczniowie klas trzecich tańczyli poloneza - i wyobraźcie sobie - o dziwo: bo chcieli!!!
Poza tym Pani dyrektor powiedziała dosłownie trzy zdania o tym, że przykro się rozstawać, będzie pamiętać itd. po czym wręczyła wyróżnione świadectwa. Koniec. Kropka. I do klas.

Jeśli chodzi o te przedstawienia czy akademie w podstawówkach czy przedszkolach to też nie byłabym temu aż tak bardzo przeciwna i niekoniecznie czepiałabym się treści deklamowanych wierszyków - bo czy Wam się wydaje, ze to o to w tym głównie chodzi???
To nie jest istotne, czy dzieciak będzie recytował płynnie Szekspira, czy też jąkając się powie wierszyk o stonodze - ważne jest to, że on coś zrobi, że spróbuje czegoś innego, zobaczy, że szkoła to nie tylko lekcje i przerwy. Ważne jest to, że w taki sposob można odkryć czyjeś predyspozycje, albo chociaż spróbować pokonać lęk przed wyjściem twarzą do innych. Nie chodzi mi o to, żeby kogoś zmuszać - nic na siłę - ale czasem warto spróbować nakłonić, bo wiele dobrego można w ten sposób zdziałać.

Wielu uczniów w klasach/oddziałach jest wyobcowanych, odizolowanych od reszty. Powody są różne, a dzieciaki naprawdę potrafią doszukać się takich różnic między sobą, że rodzice nawet by o tym nie pomyśleli i wydaje im się, że klasa to jedność. Nieprawda. Jeden ma gorsze ciuchy więc z nim bawić się nie będą, drugi ma rozwiedzionych rodziców więc jest gorszy, trzeci nie ma pieniędzy żeby codziennie kupić w sklepiku coś słodkiego więc jest biedny - nie pasuje do towarzystwa... powody mogłabym mnożyć... I nie ma jak tych dzieciaków z sobą zintegrować - no chyba, że przez wspólną pracę. I wiele nauczycielek wpada na następujący pomysł: a niech zrobią akademię!
I niech zrobią! Bo czasem to zdziała więcej, niż godziny spędzone na rozmowach w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego.

A jeśli chodzi o znudzone Mamusie... no cóż, coś kosztem czegoś.

Pozdrawiam
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=62952Temat: EWALUACJA- krok po kroku.....
Zgodnie z nowym rozp. w sprawie nadzoru (DZ.U. Nr 168, poz. 1324), dyrektor szkoły po raz pierwszy ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić w swojej placówce ewaluację wewnętrzną. Jest to zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na brak interpretacji zadań, które należy wykonać w ramach aż 17 wymagań MEN. Niespełnienie tych wymagań może skutkować poleceniem wdrożenia programu naprawczego, a w obszarze I nawet odwołaniem dyrektora ze stanowiska.

Aby pomóc Państwu w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w szkole oraz osiągnięciu wysokiej oceny w skali A-D, zespół ekspertów oświatowych opracował gotowe narzędzia na potrzeby ewaluacji wraz z rozpisanymi projektami i zadaniami potwierdzającymi realizację działań:


Ewaluacja wewnętrzna w szkole
Interpretacje wymagań MEN oraz narzędzia do ewaluacji na płycie CD

[b]więcej: http://www.e-forum.pl/str...=www.45minut.pl
[/b]
W publikacji znajdą Państwo:

* plan ewaluacji wraz z harmonogram działań na I i II semestr
* szczegółową interpretację 17 wymagań w załączniku do rozp. w sprawie nadzoru
* wykaz zadań, które należy wykonać na poszczególnych poziomach A-D
* procedury prowadzenia diagnozy obszarów pracy w oparciu o nowe lub wypracowane wskaźniki oceny
* komplet wzorcowych rozpisanych projektów ewaluacyjnych w ramach 4 obszarów wymagań


1. Obowiązki dyrektora w zakresie ewaluacji

- Jakie obowiązki zostały nałożone na dyrektora w rozp. w sprawie nadzoru, zgodne z DZ.U. Nr 168, poz. 1324
- Wytyczne do opracowania koncepcji pracy szkoły na rok 2009/2010
- Wykaz dokumentacji potwierdzającej realizację zadań w roku 2009/2010

Gotowa do wykorzystania dokumentacja: przykładowa koncepcja pracy szkoły

2. Plan ewaluacji wewnętrznej w szkole w I i II semestrze

- Przygotowanie harmonogramu ewaluacji krok po kroku
- Niezbędne elementy planu ewaluacji, które muszą być uwzględnione w planie nadzoru
- Gotowe szkolenia dla Rady Pedagogicznej

Gotowa do wykorzystania dokumentacja: plan i harmonogram ewaluacji, scenariusze szkoleń dla nauczycieli wraz z materiałami szkoleniowymi


3. Diagnoza pracy szkoły w ramach 17 wymagań MEN

- Wytyczne do samooceny pracy szkoły w zakresie 17 wymagań – komentarz
- Listy kontrolne do oceny czy placówka spełnia wszystkie wymagania określone na poziomach A-D
- Procedura wyboru obszarów pracy, które wymagają poprawy lub ulepszeń – wskazówki ekspertów

Gotowa do wykorzystania dokumentacja: listy kontrolne ułatwiające ocenę pracy placówki

4. Przygotowanie projektu ewaluacji w roku 2009/2010

- Procedura opracowania i zapisania projektu ewaluacji w ujęciu: cel – wykaz zadań –odpowiedzialna osoba
- Wzorcowe wskaźniki do oceny wyników ewaluacji
- Jakie dokumenty należy przygotować, aby potwierdzić wykonanie zadań ujętych w projekcie

Gotowa do wykorzystania dokumentacja: wzorcowe, rozpisane projekty ewaluacyjne, tabele ze wskaźnikami oceny

5. Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej

- Przykładowy plan działań poewaluacyjnych służący poprawie jakości pracy szkoły
- Jakie wnioski umieścić w raportach i sprawozdaniach z ewaluacji
- Przykładowe zapisy wyników ewaluacji, które warto umieścić w planach nadzoru na nowy rok szkolnyP.S. Na płycie CD znajdą Państwo ponad 60 gotowych do wykorzystania narzędzi na potrzeby ewaluacji prowadzonej w placówce, w tym ankiety, kwestionariusze, listy kontrolne!

Więcej informacji o publikacji na stronie:

http://www.e-forum.pl/str...=www.45minut.pl
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6384


Temat: Określ Funkcje samorządu szkolnego jako instytucji społeczne
Szkoła jako instytucja społeczna gromadzi w sobie wielu ludzi. Zarówno młodych chcących zdobyć wykształcenie jak i pracowników szkoły skupia jedna organizacja „szkoła”.
W murach tego budynku powstaje małe społeczeństwo ludzi, którzy dążą do wspólnych celów. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele dążą, aby szkoła była placówką przyjazną i spełniająca wymagania członków jej wspólnoty. Organem władzy w szkole są Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski współpracują one ze sobą, aby szkoła stała się jak najlepsza dla swoich podopiecznych. Samorząd szkolny jest, co roku wybierany przez Uczniów. Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii i oddania głosu, a jednocześnie ma prawo zosta kandydatem do samorządu. Tak, więc pośród tej społeczności zostaje wybrana grupa osób mających reprezentować interes wspólnoty.
Samorząd szkolny jako organ władzy reprezentujący uczniów, uczniów dążeniach do polepszenia warunków uczenia się i reprezentujący społeczność uczniowską w negocjacjach negocjacjach innymi organami władzy w szkole ma wiele funkcji.
Działalność jego została wpisana w statut szkoły i określono w nim wytyczne dotyczące jego działalności.
§ 25.
l. W szkole działają samorządy uczniowskie: LO i gimnazjum.
2. Samorządy tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Są one jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorządy mogą przedstawiać dyrekcji, radzie pedagogicznej i radzie szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań,
- prawo whiteagowania i wydawania gazety szkolnej,
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
- prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu,
- prawo wyrażania opinii w przypadku podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały o usunięciu
ucznia ze szkoły,
- prawo wyrażania opinii o pracy nauczyciela w związku z oceną jego pracy,
zgodnie z art. 6a ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela.
4. Zasady działania samorządu określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Powracając do pytania „jakie są funkcje samorządu szkolnego??” mślę ze już teraz mogę śmiało odpowiedzieć na to zagadnienie.
Samorząd szkolny pełni funkcję:
- Reprezentuję społeczność uczniowska podczas rozmów z innymi organami władzy w szkole.
-Dbania o wspólny interes uczniów.
-dążenia do osiągnięcia celów wyznaczonych przez wspólnotę uczniowską w celu poprawienia, udoskonalenia życia w szkole.
- uczestnictwa uczniów samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
- przedstawiania władza szkoły opinii i potrzeb uczniów
-współdziałania w organizacji zajęci kulturowych i rozrywkowych
-organizacji pomocy koleżeńskiej.
-dbania o dobre imię i honor szkoły
-wydawania gazetki szkolnej, bądź organizacji redakcji gazetki.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1661


Temat: Ocena pracy nauczyciela
Jak wcześniej. Może się komuś przyda ;-) Ja musiałem mieć ją na zaliczenie (które otrzymałem). Pozdrawiam!!


Temat: Ocena pracy nauczyciela.
Ocena pracy nauczyciela to nic innego jak przekazanie informacji nauczycielowi o jego pracy. Procedurę dokonywania oceny pracy nauczyciela regulują uwarunkowania prawne takie jak: Ustawa o systemie oświaty (art.4), Karta Nauczyciela (art. 6 i 6a, art.42)
i rozporządzenie z 15.10.2001 r. (Dz. U. 131/2001), zmieniające rozporządzenie MEN z 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
Oceniani są nauczyciele, za wyjątkiem nauczycieli stażystów (art.6a.1. KN), zatrudnieni w wymiarze co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć (art.91.b.2 KN) przez dyrektora szkoły jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne; dyrektora szkoły, w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych lub w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze, dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny - jeśli dyrektor nie posiada kwalifikacji pedagogicznych.
Przedmiotem oceny jest: stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN i art.4 USO, stopień realizacji zadań statutowych szkoły, stopień realizacji obowiązków określonych
w art.42 KN i ustalone w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§2.6 Rozp. MEN z 2.11.2000 r.) i uwzględniające w szczególności (§2.8 Rozp. MEN z 2.11.2000 r.): poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, zaangażowanie zawodowe nauczyciela, aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym, działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przestrzeganie porządku pracy.
Ze względu na ważność oceny pracy musi być ona dokonana w sposób rzetelny i obiektywny a ponadto zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi oraz regulaminami obowiązującymi
w placówce oświatowej.
Dyrektor może pozyskiwać informacje we wszelaki sposób, m.in. poprzez obserwację, wywiady i ankiety, analizę dokumentacji pedagogicznej, analizę wyników pracy nauczyciela, samoocenę nauczyciela oraz hospitację (doradczo – doskonaląca zwaną czasem partnerską, kontrolno – oceniającą lub diagnozującą).
Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela, powinien uwzględnić w szczególności pięć obszarów aktywności nauczyciela ujętych w § 3 ust. 8 powołanego rozporządzenia:
- poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
- zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań
w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
- aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
- działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia,
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
- przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
Forma oceny jest opisowa i zakończona stwierdzeniem uogólniającym: „wyróżniająca”, „dobra”, „negatywna”. Następstwem oceny „negatywnej” jest rozwiązanie umowy o pracę
z nauczycielem z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Nauczyciel otrzymując ocenę co najmniej „dobrą” może w przyszłości brać udział w konkursie na dyrektora. Skutkiem otrzymania oceny „wyróżniającej” jest możliwość starania się o nagrody
(§ 5 Rozp. MEN 6.09.2001 r. Dz.U. Nr 101 poz 1093).
Ocena nauczyciela potrzebna jest dyrektorowi dla wypełnienia obowiązku (art. 6a KN), nauczycielowi ze względów formalnych (przy ubieganiu się o stopień awansu zawodowego lub przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora placówki) oraz jako powód do satysfakcji
z wykonywanej pracy i motywacja do dalszych działań. Opinia ta również przydatna jest dyrektorowi szkoły i nauczycielowi przy wnioskach o nagrody organów nadrzędnych czy uwzględnieniu w szkolnym regulaminie przyznawania dodatków motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły.
Nie ma żadnych uregulowań prawnych mówiących o częstości oceny pracy nauczyciela. Musi być jedynie spełniony warunek, aby od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego upłynął co najmniej rok.
Od oceny przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia nauczycielowi, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (art. 6a.9 KN). Organ sprawujący nadzór powołuje zespół oceniający w składzie określonym w § 6 Rozp. MEN z 2.11.2000 r. Zespół rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia i ustala nową ocenę lub podtrzymuje kwestionowaną przez nauczyciela.
Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie (art.6a.10 KN).
Ocena pracy nauczyciela jest rzeczą niesłychanie skomplikowaną. Problemem mogą być występujące różne współzależności pomiędzy podmiotami stąd trudność w obiektywnym sądzie. Nie można postępować zbyt pochopnie, każde zdanie, każdy czyn powinien być przemyślany (niekiedy nawet skonsultowany z niezależną osobą), ponieważ w grę wchodzi los nie tylko nauczyciela ale poniekąd również całej placówki.
Źródło: pogadajmy.com/viewtopic.php?t=1209

Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Strona o fotograf Ostrów Wlkp ÂŤ Fotograf – serwis o fotografii ... Design by SZABLONY.maniak.pl.